Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354532
Title Boeren voor schoon oppervlaktewater : perspectieven voor inrichtingsmaatregelen in het agrarisch gebied
Author(s) Clevering, O.A.; Haan, J.J. de
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) waterkwaliteit - oppervlaktewater - natuurbescherming - nederland - agrarisch natuurbeheer - water quality - surface water - nature conservation - netherlands - agri-environment schemes
Categories Water Management (General) / Environmental Engineering / Agricultural Policy / Fertilizers, Fertilizer Application / Nature Management (General)
Abstract De landbouw staat de komende jaren voor de uitdaging om de belasting van het oppervlaktewater te verminderen, zodat aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water kan worden voldaan. In deze brochure wil Praktijkonderzoek Plant & Omgeving de potenties laten zien van kleinschalige inrichtingsmaatregelen op agrarische bedrijven, zoals aanpassingen aan de ontwatering van percelen, de aanleg van waterzuiveringssystemen en bufferstroken langs watergangen. Deze maatregelen bevorderen de retentie van nutriënten in het agrarisch gebied. Daarnaast wordt ingegaan op de combineerbaarheid van functies in het landelijk gebied, op mogelijke financieringsconstructies en perspectieven voor de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.