Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355185
Title Blootstelling en opname van cadmium door runderen in de Kempen: een modelstudie
Author(s) Römkens, P.F.A.M.; Zeilmaker, M.J.; Rietra, R.P.J.J.; Kan, C.A.; Eijkeren, J.C.H. van; Raamsdonk, L.W.D. van; Lijzen, J.P.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1438) - 69
Department(s) Soil Science Centre
Livestock Research
RIKILT - Business Unit Safety & Health
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) rundvee - cadmium - bodemchemie - modellen - schapen - opname (intake) - dierenwelzijn - kempen - cattle - soil chemistry - models - sheep - intake - animal welfare
Categories Animal Health and Welfare / Soil Chemistry / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract De opname van cadmium door runderen en ander grazend vee in de Kempen leidt mogelijk tot overschrijding van warenwetnormen in orgaanvlees en gezondheidschade. Om na te gaan hoe groot het gebied is waar de inname via grond, voer en water kan leiden tot normoverschrijding is een model opgesteld voor runderen en schapen. Dit model berekent voor de hele Kempen op een gridbasis van 100 x 100 meter de totale inname en de overdracht naar lever en nier. De resultaten tonen aan dat inname via gras de belangrijkste bron van cadmium is. Inname van water draagt alleen in extreme gevallen (sterk verontreinigd water) in aantoonbare mate (> 10% van de totale inname) bij. Op basis van de modelberekeningen blijkt dat normoverschrijdingen in lever en nier in een groot deel van de Kempen mogelijk zijn. Gebruik van schoon ruwvoer in de stalperiode reduceert de totale inname met bijna 40% en reduceert in belangrijke mate de kans op normoverschrijding. De modelberekende cadmiumgehalten in lever en nier komen redelijk tot goed overeen met velddata. Op basis van de berekende gehalten in lever en nier is het onwaarschijnlijk, dat er sprake is van directe gezondheidseffecten op het dier, ofschoon er studies zijn die bij (chronische) lage belastingen zoals die in de Kempen voorkomen, wel effecten hebben aangetoond. Voor runderen tot 6 jaar lijkt de kans op gezondheidseffecten echter klein.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.