Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 355564
Title Naar een betere bodemkwaliteit op zandgrond
Author(s) Hanegraaf, H.; Visser, M. de
Source Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 86
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) zandgronden - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - graslanden - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - melkveehouderij - nederland - bodemkwaliteit - sandy soils - soil fertility - nutrients - grasslands - soil management - sustainability - dairy farming - netherlands - soil quality
Categories Animal Husbandry (General) / Soil Fertility
Abstract Kan meer aandacht voor de bodemkwaliteit van zandgronden de nadelige effecten van een sterk dalende bemesting op ruwvoeropbrengst en - kwaliteit beperken? Deze vraag is urgent nu de inkomens in de melkveehouderij sterk onder druk staan en het voor de melkveehouder van groot belang is om ondanks een dalende bemesting voldoende voer te blijven produceren. Verlaging van het bemestingsniveau leidt tot een daling van het organischestofgehalte van de bodem, wat weer ongunstig is voor bijvoorbeeld het stikstof- en vochtleverend vermogen van de grond. Verwacht wordt dat als gevolg van huidig en toekomstig beleid de opbrengstdaling van grasland en voedergewassen tot 30% kan oplopen. Om deze opbrengstdaling te voorkomen zullen melkveehouders bodembeheer moeten opnemen in hun bedrijfsvoering. Op de meeste zandgronden zal deze daling voor 2/3 kunnen worden goed gemaakt met uitgekiende maatregelenpakketten en organische stofbeheer. In opdracht van Productschap Zuivel en Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant hebben Praktijkonderzoek Animal Sciences Group en het Nutriënten Management Instituut NMI onderzoek gedaan naar de rol die bodemkwaliteit kan spelen bij het realiseren van een rendabele, duurzame melkveehouderij. Doel is aangeven van: praktijkrijpe maatregelen voor het verkrijgen van een goede bodemkwaliteit; en ontbrekende kennis van perspectief biedende opties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.