Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356350
Title Mestfauna en duurzame landbouw; belangrijkste groepen dieren, levenswijze & ecologische diensten
Author(s) Lahr, J.; Pol, J.J.C. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1473) - 58
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - mestkevers - mest - biodegradatie - nadelige gevolgen - bedrijfssystemen - soil fertility - dung beetles - manures - biodegradation - adverse effects - farming systems
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Dit literatuuronderzoek had als doel een overzicht en nadere karakterisering op te stellen van de mestfauna: groepen dieren, meest karakteristieke soorten en leefwijze. Het accent lag bij de ongewervelde dieren, vooral de mestkevers en vliegen die zich in het leven in en op mest gespecialiseerd hebben. Bij de uitwerking van het onderzoek is speciaal aandacht besteed aan de specifieke functies die de mestfauna heeft bij de afbraak van mest en derhalve het belang bij het in stand houden van stoffenkringlopen en de bodemvruchtbaarheid. Vooral mestkevers dragen hier aanzienlijk aan bij door hun graafgedrag en het verwerken van mest. Daarnaast is een analyse gemaakt van de bedreigingen voor het functioneren van de mestfauna bij de huidige landbouwpraktijk. Dit zijn o.a. een verminderde weidegang van vee, injectie van drijfmest in de bodem en het gebruik van giftige ontwormingsmiddelen. Als laatste is een overzicht opgesteld van mogelijke (bedrijfs)maatregelen die het functioneren van de mestfauna ten goede komen. Een gezonde mestfauna biedt kansen voor het agroecosysteem (de ecologische diensten) en kan bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw in Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.