Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356531
Title Waternood-DAN
Author(s) Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1468) - 90
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) waterbeheer - ruimtelijke ordening - aquatisch milieu - ecologie - oppervlaktewater - grondwater - nederland - aquatische ecosystemen - water management - physical planning - aquatic environment - ecology - surface water - groundwater - netherlands - aquatic ecosystems
Categories Water Management (General)
Abstract Het Waternood-instrumenatrium is een hulpmiddel bij de waterhuishoudkundige herinrichting van een gebied. Met behulp van het instrumentarium kunnen verschillende scenario¿s worden vergeleken. Dit rapport verschijnt als laatste deel in de reeks `Naar een doelbenadering Aquatische natuur in Waternood¿. In de huidige versie van het computerprogramma Waternood-DAN dat in dit rapport beschreven is, kunnen wateren toegedeeld worden aan een watertype van een van de drie typologieën, Aquatisch Supplement (AS), Natuurdoel type (NDT) en Kaderrichtlijn Water (KRW). Na het invoeren van abiotische parameters kan de abiotische doelrealisatie worden gemeten als een percentage. Daarnaast kan middels het invoeren van monsters een type- en soortgroep afhankelijke biotische doelrealisatie worden bepaald. Ten slotte kunnen factoren die niet optimaal zijn afgeleid worden uit de aanwezigheid van stressindicatoren. Dit inzicht in het functioneren, kan de waterbeheerder helpen bij de keuze tussen verschillende scenario's bij het vinden van de beste grondgebruik- en waterfuncties bij een specifiek waterhuishoudkundige regime.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.