Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357089
Title Een statistische analyse van de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit
Author(s) Knotters, M.; Walvoort, D.J.J.; Leenders, T.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1540) - 114
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) waterkwaliteit - oppervlaktewater - monitoring - dierlijke meststoffen - voedingsstoffen - nitraten - tijdreeksen - nederland - bodemchemie - geostatistiek - water quality - surface water - animal manures - nutrients - nitrates - time series - netherlands - soil chemistry - geostatistics
Categories Water Quality / Agricultural Policy / Soil Chemistry
Abstract Het effect van het mestbeleid op vrachten van N-totaal, N-mineraal, P-totaal en orthofosfaat werd geanalyseerd voor drie stroomgebieden: de Drentse Aa, de Schuitenbeek en de Krimpenerwaard. Met behulp van statistische interventieanalyse werd beoordeeld of de dynamiek van nutriëntenvrachten bij de invoering (1984) of wijziging (1992) van het mestbeleid een verandering te zien geeft die niet kan worden verklaard uit het neerslagoverschot.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.