Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 357240
Title Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven = Monitoring chemical and ecological quality surface water on dairy farms
Author(s) Hoving, I.E.; Boekhoff, M.; Knotters, M.; Schilder, H.; Wisse, J.S.P.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 35) - 69
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - landbouwbedrijven - waterkwaliteit - eu regelingen - richtlijnen (directives) - monitoring - sloten - kaderrichtlijn water - oppervlaktewaterkwaliteit - dairy farming - farms - water quality - eu regulations - directives - ditches - water framework directive - surface water quality
Categories Water Quality
Abstract In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is gekeken welke methoden bestaan om de oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te beoordelen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader getoetst, namelijk compliance monitoring waarbij het accent ligt op wetenschappelijke onderbouwing van metingen en een eenvoudig te gebruiken ‘doehet- zelf test’. Voor veel agrariërs is inzicht in de gevolgen van maatregelen op langere termijn essentieel in het nemen van beslissingen op bedrijfsniveau. Vooral de ervaringen uit de communicatieactiviteiten in dit project hebben duidelijk gemaakt dat een goede kennisdoorstroming en een betere onderbouwing van de al bestaande maatregelen voor waterkwaliteit in dit stadium van het KRW-proces gewenst zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.