Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357756
Title Gebruiksnormen van meststoffen in de praktijk, getoetst in 2004 en 2005
Author(s) Oenema, J.; Assinck, F.B.T.; Verloop, J.; Velthof, G.L.; Aarts, F.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Koeien & kansen rapport 38) - 78
Department(s) Agrosystems
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) stikstofgehalte - nitraatreductie - organische stikstof - stikstofkringloop - mestgiften - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - stikstofverliezen - bemesting - nitrogen content - nitrate reduction - organic nitrogen - nitrogen cycle - dressings - farm management - dairy farming - nitrogen losses - fertilizer application
Categories Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de voor 2009 geldende gebruiksnormen voor meststoffen (dierlijke mest en kunstmest) in praktijksituaties. De gebruiksnormen voldoen in theorie aan de milieueisen van de EU-nitraatrichtlijn en zijn gebaseerd op veronderstellingen over i) de verdeling van aangevoerde nutriënten over bodem en gewas en ii) het lot van N in de bodem. De toetsing richt zich op deze veronderstellingen. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 1. Leidt strikte toepassing van de gebruiksnormen 2009 op perceelsniveau tot in de wet veronderstelde benutting van meststoffen (gewasopbrengsten)?; 2. Hoeveel minerale stikstof blijft in de bodem in het najaar achter? ; 3. Wat is het lot van N in de bodem? Welk deel komt in het grondwater terecht?; 4. Wat is de invloed van waterhuishouding, grondgebruik, bemesting en graslandgebruik op de nitraatconcentraties in het bovenste grondwater? Dit rapport doet verslag van de resultaten van de eerste 2 meetseizoenen. Per onderzoeksvraag worden voorlopige conclusies getrokken. Voor hardere conclusies zijn meer meetjaren nodig. Het onderzoek wordt voortgezet
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.