Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357967
Title Kosten ammoniakemissiereducerende systemen in de pluimveehouderij = Costs for housing systems with low ammonia emission in poultry
Author(s) Ellen, H.H.; Vermeij, I.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkboek / Animal Sciences Group 43) - 34
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) pluimveehouderij - pluimveehokken - ammoniak - emissie - reductie - kosten - investering - landbouwbedrijfsgebouwen - eu regelingen - poultry farming - poultry housing - ammonia - emission - reduction - costs - investment - farm buildings - eu regulations
Categories Poultry / Animal Husbandry and Environment
Abstract De Nederlandse veehouderij heeft al enig jaren te maken met wetgeving om de ammoniakemissie uit stallen te verlagen. Door implementatie van Europese richtlijnen is de regelgeving strenger geworden. Onder andere de NEC-richtlijn waarin afspraken staan over de maximale emissie van ammoniak per land is hierbij richtinggevend. Een andere belangrijke richtlijn is de IPPC-richtlijn, waarin is aangegeven dat bedrijven met meer dan 40.000 dierplaatsen vanaf 30 oktober 2007 een emissiearm systeem moeten toepassen. Deze Europese richtlijnen zijn of worden binnenkort geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Een belangrijke wet hierbij is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) met diverse onderliggende regels en maatregelen. Voor de bedrijven betekent dit vaak dat ze moeten investeren in een technische voorziening in de stal. In de pluimveesector zijn diverse technieken beschikbaar, afhankelijk van het huisvestingssysteem op het bedrijf. Om een idee te krijgen van de extra kosten zijn voor de verschillende systemen de investeringen en exploitatiekosten in kaart gebracht. Daarbij zijn ze vergeleken met de meest gangbare systemen voor leghennen, vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.