Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357987
Title Effectiviteit integraal stikstofbeleid in de provincie Drenthe
Author(s) Kros, J.; Gies, T.J.A.; Vries, W. de; Voogd, J.C.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1570) - 63
Department(s) Soil Science Centre
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - intensieve veehouderij - milieubeleid - stikstof - emissie - stikstofmeststoffen - nederland - integratie - effecten - beleidsevaluatie - drenthe - dairy farming - intensive livestock farming - environmental policy - nitrogen - emission - nitrogen fertilizers - netherlands - integration - effects - policy evaluation
Categories Environmental Policy / Soil Chemistry
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van verkenningen die zijn uitgevoerd naar de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de emissie van stikstof uit de landbouw naar de atmosfeer, grondwater, en oppervlaktewater. Het doel van deze verkenningen is om enerzijds een overzicht te geven van huidige situatie in Drenthe en anderzijds de effectiviteit van potentiële maatregelen vast te stellen. De maatregelen betreffen aanpassingen in het nutriëntenmanagement van melkveehouderijbedrijven en ammoniakemissie beperkende maatregelen voor de varkens- en pluimveebedrijven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.