Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358655
Title Aanpassing graadmeter natuurwaarde voor het agrarisch gebied
Author(s) Grashof-Bokdam, C.J.; Frissel, J.Y.; Meeuwsen, H.A.M.; Reijnen, M.J.S.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 72) - 54
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - natuurwaarde - landbouwgrond - meetsystemen - akkerranden - nature conservation - natural value - agricultural land - measurement systems - field margins
Categories Nature Management (General)
Abstract Aangezien het agrarische grondgebruik sterk is geïntensiveerd, zijn veel soorten planten, dagvlinders en vogels in het agrarisch gebied steeds meer afhankelijk van (half) natuurlijke elementen als houtwallen, slootkanten, perceelsranden en wegbermen (groenblauwe dooradering). Binnen het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) is een graadmeter natuur ontwikkeld voor het agrarisch gebied, maar hierbij wordt de biodiversiteit-bijdrage van lijnvormige elementen slechts impliciet meegenomen. In dit onderzoek wordt nagaan of de huidige graadmeter, zonder expliciete aandacht voor lijnvormige landschapselementen, leidt tot een onjuiste biodiversiteitwaarde dan wel veronachtzaming van een belangrijke beleidsspeerpunt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.