Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358777
Title Eerste analyse van de hydrologische en bodemchemische geschiktheid van het landgoed het Lankheet voor de aanleg van vloeivelden
Author(s) Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L.; Kemmers, R.H.; Delft, S.P.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1547) - 59
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) waterbeheer - helofytenfilters - inundatie - waterkwaliteit - bodemchemie - fosfaat - haalbaarheidsstudies - integraal waterbeheer - achterhoek - water management - artificial wetlands - flooding - water quality - soil chemistry - phosphate - feasibility studies - integrated water management
Categories Water Management (General)
Abstract De aanleg van vloeivelden voor zuivering van beekwater kan een bijdrage leveren aan verdrogingsbestrijding, piekafvoerreductie en voldoen aan KRW-doelstellingen. Voor het landgoed het Lankheet is de hydrologische en bodemchemische geschiktheid voor aanleg van moerasfilters onderzocht, op basis van bestaande gegevens en een beperkt veldonderzoek. De belangrijkste conclusies zijn dat het landgoed het Lankheet in hydrologisch opzicht geschikt is. De bodemchemische geschiktheid is door het lage fosfaatbindende vermogen gering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.