Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360364
Title Ecologische kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging in getijdewateren : methoden voor Deltagebied, Waddenzee en Noordzee
Author(s) Lahr, J.; Lange, H.J. de; Janssen, J.A.M.; Lanen, R. van; Jong, D.J. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1589) - 62
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) waterverontreiniging - stookoliën - mariene gebieden - marien milieu - ecologische verstoring - kaarten - nederland - delta's - noordzee - ecologische risicoschatting - wadden - waddenzee - water pollution - fuel oils - marine areas - marine environment - ecological disturbance - maps - netherlands - deltas - north sea - ecological risk assessment - tidal flats - wadden sea
Categories Water Pollution / Marine Ecology
Abstract Bij calamiteiten op zee kan vrijkomende olie leiden tot ernstige ecologische effecten. Het onderzoek, in opdracht van Rijkswaterstaat, had tot doel om methoden te ontwerpen voor het maken van ecologische kwetsbaarheidskaarten van de Nederlandse mariene gebieden. Het ontwikkelde kaartensysteem kent meerdere lagen. Niveau 3 bestaat uit ecologische basisinformatie in kaartvorm. Niveau 2 betreft tot kwetsbaarheidskaarten geaggregeerde informatie van Niveau 3. Hierbij worden vijf klassen van kwetsbaarheid onderscheiden. Niveau 1 bestaat uit kaarten waarin alle informatie van Niveau 2 geclusterd is. Per grid cel of per polygoon wordt de hoogste kwetsbaarheidsklasse van de onderliggende Niveau 2 lagen getoond. De kaarten van Niveau 1 zijn bedoeld voor gebruik door de calamiteitenbestrijders gedurende de eerste uren na de melding van een incident. Het rapport bevat tabellen van alle ecologische basiskaarten die nodig zijn om de kwetsbaarheidskaarten op Niveau 2 en Niveau 1 samen te stellen, inclusief de beherende instanties en suggesties voor de gewenste frequentie van actualisatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.