Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360654
Title Meervoudige milieumonitoring Noordelijke Friese Wouden : gebiedsstatus van emissie en depositie van ammoniak in relatie tot gebiedsdoelstellingen
Author(s) Kros, J.; Vries, W. de; Voogd, J.C.H.; Gies, T.J.A.; Roelsma, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1578) - 73
Department(s) Soil Science Centre
Landscape Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) milieu - verontreiniging - ammoniak - stikstof - emissie - depositie - landbouw - mest - grondwater - oppervlaktewater - modellen - monitoring - nederland - landbouw en milieu - ammoniakemissie - natuur - friese wouden - environment - pollution - ammonia - nitrogen - emission - deposition - agriculture - manures - groundwater - surface water - models - netherlands - agriculture and environment - ammonia emission - nature
Categories Environmental Management (General)
Abstract Dit rapport beschrijft de huidige gebiedsstatus in de Noordelijke Friese Wouden ten aanzien van de emissie, depositie en uitspoeling van stikstof in relatie tot de gebiedsdoelstellingen. Voor het vaststellen van de landbouwkundige situatie, zoals dieraantallen, staltypen en ligging van de percelen is hierbij gebruik gemaakt van het GIAB (Geografische Informatiesysteem agrarische bedrijven) en BRP (Basis Registratie Percelen) voor het jaar 2004. Deze specifieke combinatie maakte het mogelijk om op zeer gedetailleerde schaal (perceelsniveau) invoergegevens voor de modelberekeningen te genereren. De berekende gemiddelde totale mestgift blijkt vrijwel overeen te komen met de gemiddelde totale gift van de geënquêteerde bedrijven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.