Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361275
Title Geurrendement luchtwasser 90/95% ammoniakreductie Inno+ luchtwassysteem
Author(s) Mosquera, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 't Veld, J.W.H.; Nijeboer, G.M.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 99) - 16
Department(s) Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) dierhouderij - varkens - pluimvee - stallen - stankemissie - luchtverontreiniging - reinigers - chemische behandeling - ammoniakemissie - animal husbandry - pigs - poultry - stalls - odour emission - air pollution - scrubbers - chemical treatment - ammonia emission
Categories Air Pollution / Animal Husbandry and Environment
Abstract Geurhinder in de landbouw wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee bronnen, namelijk het toedienen van dierlijke mest en het vrijkomen van geur uit de veehouderijgebouwen. Sinds 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van toepassing als het om geuremissie gaat. Binnen deze wet is de Regeling geurhinder en veehouderij (2006) opgenomen waarin voor verschillende stalsystemen en luchtwassystemen emissiefactoren voor geur zijn vastgesteld. Inno+ BV heeft een nieuw type chemische wasser op de markt gebracht. Eerdere rendementsmetingen volgens het nieuwe protocol voor ammoniak hebben een gemiddeld rendement van 96,9% voor ammoniak aangetoond. In opdracht van het Ministerie van LNV werden metingen uitgevoerd om het rendement van het 90/95% ammoniakreductie Inno+ Luchtwassysteem voor geur vast te stellen. Gemiddeld was het rendement 40%. Het rendement bij de wassystemen achter pluimveestallen was gemiddeld 53% en achter varkensstallen was gemiddeld 29%
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.