Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361708
Title Continuering experimenteel bevloeiingsonderzoek langs de Reest; eindrapport 2006
Author(s) Kemmers, R.H.; Grootjans, A.P.; Nijp, J.; Delft, S.P.J. van; Dijk, G. van
Source Wageningen : Alterra (Rapport DK 2007/080-O) - 48
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) vegetatie - plantengemeenschappen - bevloeiing door onderwaterzetting - inundatie - herstel - waterkwaliteit - slib - ecohydrologie - natuurgebieden - overijssel - natura 2000 - vegetation - plant communities - flood irrigation - flooding - rehabilitation - water quality - sludges - ecohydrology - natural areas
Categories Plant Ecology / Nature Management (General)
Abstract Doel van het project is het bevloeiingsexperiment te continueren en kennis te genereren over de effecten van bevloeiing op de lange termijn en de effectiviteit van bevloeiing als praktijkgerichte maatregel voor herstel van verdroogde en verzuurde Dotterbloemgraslanden. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor en beoordeling van de geschiktheid van deze maatregel als proefmaatregel ter bestrijding van verdroging en verzuring van Dotterbloemgraslanden in beekdalen. Hoewel advisering over mogelijkheden en onmogelijkheden voor waterberging geen expliciete projectdoelstelling is, kunnen de verkregen inzichten over effecten van bevloeiing tevens een bijdrage leveren aan de discussie over effecten van waterberging in natuurgebieden (Commissie Waterbeheer 21ste eeuw). Het volgende is onderzocht: slibaanvoer; bemestingsexperimenten; en ontwikkelingen in vegetatieparameters. Vegetatieontwikkeling in het Reestdal. Rapport in het kader van overlevingsplan bos+natuur (obn)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.