Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363398
Title Inventarisatie van de gegevens-, monitor- en modelbehoefte voor de EU-Nitraatrichtlijnrapportage 2008
Author(s) Fraters, B.; Doze, J.; Hotsma, P.H.; Langenberg, V.T.; Leeuwen, T.C. van; Olsthoorn, C.S.M.; Willems, W.J.; Zwart, M.H.
Source Bilthoven : RIVM (RIVM briefrapport 680716001/2007) - 74
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) nitraten - bodemchemie - waterverontreiniging - eu regelingen - richtlijnen (guidelines) - monitoring - recht - waterbeheer - aquatische ecosystemen - nitrates - soil chemistry - water pollution - eu regulations - guidelines - law - water management - aquatic ecosystems
Categories Water Pollution / Soil Chemistry
Abstract Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor de rapportage over de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater en de bovenste grondwaterlaag. Doel van dit rapport is een snelle en efficiënte start te maken met het rapportagetraject waarmee zal worden voldaan aan de EU-verplichtingen voortvloeiend uit de Nitraatrichtlijn. In de handleiding staan de taken en acties beschreven die betrokken partijen moeten uitvoeren om de beschikbare informatie tijdig aan te leveren, af te stemmen en tot een geheel te smeden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.