Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363556
Title Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000-gebieden
Author(s) Aggenbach, C.J.S.; Vries, N.P.J. de; Pelk, M.L.H.; Jalink, M.H.; Schipper, P.C.
Source De Levende Natuur 108 (2007)6. - ISSN 0024-1520 - p. 228 - 232.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) habitats - soorten - drainage - hydrologie - eu regelingen - ecohydrologie - natura 2000 - species - hydrology - eu regulations - ecohydrology
Categories Nature Management (General) / Hydrology
Abstract Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van de waterhuishouding én milieucondities.Op basis van beschikbare informatie en expertise van water- en terreinbeheerders (hier: Staatsbosbeheer) is een kansen- en risicoanalyse uitgevoerd. Deze bijdrage gaat in op de resultaten van deze analyse en de betekenis voor de Natura 2000 beheerplannen en de stroomgebiedsplannen voor de Kaderrichtlijn Water
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.