Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364535
Title Aanpassing LARCH : maatwerk in soortmodellen
Author(s) Pouwels, R.; Sierdsema, H.; Wingerden, W.K.R.E. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 23) - 113
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) fauna - habitats - milieueffect - ecologie - milieu - habitat vernietiging - regressieanalyse - wiskundige modellen - bodemwater - bodemtypen - soil water - soil types - environmental impact - ecology - environment - habitat destruction - regression analysis - mathematical models
Categories Nature Conservation
Abstract De ontwikkelingen van LARCH zijn erop gericht om onder andere milieufactoren mee te nemen bij het bepalen van potentiële leefgebieden van faunasoorten. In deze studie is nagegaan in hoeverre regressiemodellen en HSI-modellen hiervoor gebruikt kunnen worden. Voor de soortgroepen vogels en vlinders zijn enkele regressiemodellen ontwikkeld, voor de soortgroepen reptielen en zoogdieren enkele HSI-modellen. De twee modellen die zijn ontwikkeld leveren verschillende resultaten. De regressiemodellen geven de actuele verspreiding weer, de HSI-modellen de geschikte ecologische condities. Bij het gebruik en ontwikkeling van de soortmodellen zal duidelijk nagegaan moeten worden of het type model geschikt is voor de beoogde toepassing. Het huidige rapport is een vastlegging van de ontwikkelingen van LARCH uit 2004 en begin 2005. In 2005 en 2006 zijn deze ontwikkelingen verder uitgewerkt. Trefwoorden: fauna, Habitat Suitability Index soortmodellen, LARCH, milieufactoren, regressiemodel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.