Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365212
Title Maatregelenpakketten KRW - Flevoland: kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen
Author(s) Clevering, O.A.; Dijk, W. van; Schils, R.L.M.; Werd, H.A.E. de
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 32500041) - 60
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Livestock Research
Nursery Stock-Flower Bulbs
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - oppervlaktewater - cost effective analysis - akkerbouw - veehouderij - emissie - stikstof - fosfor - carbendazim - gewasbescherming - landgebruik - zware kleigronden - flevoland - kaderrichtlijn water - water pollution - pollution control - surface water - cost effectiveness analysis - arable farming - livestock farming - emission - nitrogen - phosphorus - plant protection - land use - clay soils - water framework directive
Categories Water Pollution / Plant and Crop Protection (General) / Animal Husbandry (General) / Farm Management
Abstract De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen een belangrijke voorwaarde voor herstel. In deze studie is de kosteneffectiviteit van bron- (verminderen overschotten) en effectgerichte maatregelen (bufferstroken, moerassystemen en baggeren) om de N- en P-belasting van het oppervlaktewater te verminderen met elkaar vergeleken. Voor het bepalen van de kosteneffectiviteit van effectgerichte maatregelen is een regionale invulling vereist, immers de effectiviteit van dergelijke maatregelen wordt sterk bepaald door de lokale omstandigheden. In deze studie is gekozen voor twee kleigebieden in Flevoland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.