Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365257
Title Groeimetingen op percelen in de westelijke Waddenzee: onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS) deelproject 1A
Author(s) Mesel, I.G. de; Wijsman, J.W.M.; Gool, A.C.M. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C023/08) - 19
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) mossels - mosselteelt - schaal- en schelpdierenteelt - kwaliteit - lengte-gewichttabellen - modellen - kwaliteit na de oogst - ecologische modellering - mussels - mussel culture - shellfish culture - quality - height-weight tables - models - postharvest quality - ecological modeling
Categories Marine Ecology / Cultured Shellfish and Crustaceans
Abstract In het kader van het PRODUS deelproject 1a (rendement percelen) worden lengte, gewicht en een kwaliteitsindex van mosselen op zes percelen in de westelijke Waddenzee geanalyseerd en met elkaar vergeleken aan de hand van maandelijkse bemonsteringen. Deze tussentijdse rapportage beschrijft de resultaten van de periode februari 2007 tot en met januari 2008, met als doel een overzicht te geven van de verzamelde gegevens. Deze resultaten zullen uiteindelijk als input dienen voor een dynamisch model dat zal worden gebruikt om het rendement van percelen in de Waddenzee in te schatten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.