Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365778
Title Monitoren en modeldefinitie van de Oostvaardersplassen
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Kramer, K.; Wieren, S.E. van; Cornelissen, P.; Manen, H. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1670) - 29
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Resource Ecology
Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) natuurbescherming - vegetatie - vogels - monitoring - nederland - wetlands - zuidelijk flevoland - natuurontwikkeling - natura 2000 - nature conservation - vegetation - birds - netherlands - nature development
Categories Nature Management (General) / Wetland Conservation
Abstract Toekomstige monitoring in de Oostvaardersplassen is geënt op de status van Vogelrichtlijngebied. Ook uit een advies van een internationale commissie van deskundigen (ICMO 2006) is een monitoringsopgave af te leiden. En tenslotte dienen een aantal doelsoorten van het nationale natuurbeleid te worden gemonitord. In 2008 verschijnt de Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen. Omdat deze visie (a) verschijnt na afloop van het project en (b) nog nader zal worden uitgewerkt, kan hieruit op dit moment slechts op hoofdlijnen een monitoringsopgave worden gedestilleerd. Voor meer samenhang tussen beheer en inrichting, monitoring en planning, stelt ICMO voor een ecologisch model te ontwikkelen als beslissingsondersteunend instrument. In het rapport worden de soorten en gebiedskarakteristieken die onderwerp van monitoring (zullen) zijn gerubriceerd. Ook wordt een voorstel gedaan, cf. het ICMO-advies, een bestaand landschapecologisch model te actualiseren en waar nodig uit te breiden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.