Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365838
Title Bijdrage uitspoeling zware metalen aan belasting van grond- en oppervlaktewater
Author(s) Romkens, P.F.A.M.; Bonten, L.T.C.; Rietra, R.P.J.J.; Plette, A.C.C.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 23 (2003). - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) zware metalen - oppervlaktewater - hydrologie - waterverontreiniging - modellen - landbouwgrond - nederland - bodemchemie - uitspoelen - soil chemistry - heavy metals - leaching - surface water - hydrology - water pollution - models - agricultural land - netherlands
Categories Water Pollution / Soil Chemistry
Abstract Uitspoeling vanuit de bodem vormt mogelijk een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater met metalen. In een modelstudie is de uitspoeling op landelijke schaal gekwantificeerd middels een combinatie van een hydrologisch en een bodemchemisch model. De berekende totale bijdrage van uitspoeling op landelijke schaal varieert van twaalf procent voor lood en 30 procent voor koper tot bijna 50 procent voor cadmium en zink. Dit geeft aan dat de natuurlijke belasting vanuit de bodem voor de meer mobiele elementen als cadmium en zink significant bijdraagt aan de belasting van het oppervlaktewater. Dit kan ook de verklaring vormen voor het voorkomen van verhoogde metaalgehalten in het oppervlaktewater in niet specifiek belaste gebieden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.