Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366093
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (1) Modelvergelijking van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau
Author(s) Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.90) - 2
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) voedingsstoffen - oppervlaktewater - stroomgebieden - modellen - waterverontreiniging - hydrologie van stroomgebieden - bronnen - europa - nutrients - surface water - watersheds - models - water pollution - catchment hydrology - sources - europe
Categories Water Pollution
Abstract Om vast te stellen in hoeverre de in OSPAR kader afgesproken landelijke reductiedoelstellingen ten aanzien van nutriëntenemissies naar de zee worden gerealiseerd, worden door de afzonderlijke landen verschillende benaderingen gehanteerd. Met name de wijze waarop de bijdrage van de diffuse bronnen wordt gekwantificeerd wijkt onderling sterk af. Om deze reden is in 2002 een Europees project gestart om een groot aantal verschillende methodieken onderling inhoudelijk te vergelijken, in de praktijk te toetsen en de toepasbaarheid voor drie gelote stroomgebieden binnen Europa vast te stellen. Vanuit Nederland zijn bij dit onderzoek betrokken: Alterra, RIZA en de Waterschappen Velt en Vecht, Regge en Dinkel en Groot Salland. In dit infoblad worden kort de belangrijkste uitkomsten van de inhoudelijke vergelijking van de modellen geschetst
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.