Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366095
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Onderzoek naar effectiviteit van bufferstroken
Author(s) Noij, I.G.A.M.
Source Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.88) - 2
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) indicatoren - begroeide stroken - bodembescherming - grasbanen - agrarische bedrijfsvoering - waterkwaliteit - grondwater - bufferzones - geohydrologie - nutriëntenuitspoeling - indicators - vegetated strips - soil conservation - grass strips - farm management - water quality - groundwater - buffer zones - geohydrology - nutrient leaching
Categories Soil Chemistry / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In oktober van 2005 is ALTERRA gestart met een groot onderzoek naar de effectiviteit van bufferstroken in Nederland. We gaan onderzoeken of bemestingsvrije perceelsranden kunnen bijdragen aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. De directe aanleiding voor dit onderzoek is de afspraak die Nederland hierover heeft gemaakt met de EU. Brussel wil in principe bufferstroken van minimaal 5 meter naast waterlopen net zoals in andere landen. Nederland twijfelt aan de effectiviteit van bufferstroken onder vlakke omstandigheden, maar wil de maatregel ook niet uitsluiten met het oog op de waterkwaliteitsdoelen van de EU Kaderrichtlijn Water. Bufferstroken zouden goedkoper kunnen zijn dan alternatieven zoals verlaging van gebruiksnormen, helofytenfilters, uitmijnen en vertragen van de afvoer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.