Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366293
Title Nieuwe wet ruimtelijke ordening: nieuwe bestuurscultuur? : voorgenomen provinciale inzet van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het landelijk gebied
Author(s) Kamphorst, D.A.; Pleijte, M.; Kistenkas, F.H.; Kersten, P.H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 69) - 128
Department(s) Landscape Centre
Forest and Nature Conservation Policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) ruimtelijke ordening - plattelandsomgeving - regionale planning - groene zones - wetgeving - overheid - nederland - physical planning - rural environment - regional planning - green belts - legislation - public authorities - netherlands
Categories Physical Planning (General) / Environmental Planning Law
Abstract Wat zijn de perspectieven van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor natuur, landschap, groen, milieu en water? Deze centrale vraag beantwoorden onderzoekers van Alterra in opdracht van het ministerie van LNV en het Milieu- en Natuurplanbureau. Medio 2008 zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking treden. De sturingsfilosofie van de nieuwe wet is: iedere overheidslaag wordt geacht voor zijn eigen belang op de te komen en onnodige bemoeienis vervalt (zoals de provinciale goedkeuring van bestemmingsplannen). Dit onderzoek gaat in op de bestuurlijke bereidheid bij vier provincies om de instrumenten van de nieuwe Wro in te gaan zetten en welke overwegingen ze daarbij hanteren. Dit geeft verschillende uitkomsten per provincie en per beleidsterrein. Cultuurverandering hangt samen met sturingsstijlen, rationaliteiten en (inter)bestuurlijke verhoudingen. Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in verwachtingen over hoe de nieuwe Wro de ruimtelijke ordening in Nederland zal beïnvloeden. Trefwoorden: bestuurlijke bereidheid, bestuurscultuur, EHS, groen, grondexploitatiewet, interbestuurlijke verhoudingen, Nationale Landschappen, Natura 2000, nieuwe Wet ruimtelijke ordening, provincies, rationaliteit, ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, sturingsstijlen, water, wetgeving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.