Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366607
Title Landbouwgronden in Europa : analyse van en visie op gewasopbrengsten, bevolking en milieu
Author(s) Rijk, P.J.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086152186
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) oppervlakte (areaal) - landbouwbeleid - landbouwgrond - landbouwproductie - gewasopbrengst - gewasbescherming - landgebruik - tarwe - aardappelen - productiviteit - input van landbouwbedrijf - kunstmeststoffen - europese unie - prognose - nederland - acreage - agricultural policy - agricultural land - agricultural production - crop yield - plant protection - land use - wheat - potatoes - productivity - farm inputs - fertilizers - european union - prognosis - netherlands
Categories Agricultural Policy
Abstract De Europese Commissie heeft in september 2006 een voorstel gedaan voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem. Door dit voornemen van de Europese Commissie is bij het Nederlandse ministerie van LNV behoefte aan een nader inzicht in de noodzaak om de productiefunctie van de bodem in relatie met voedselzekerheid meer te gaan beschermen. Meer concreet is aan het LEI gevraagd nader inzicht te geven in de opbrengsten en ontwikkeling daarvan van enkele gewassen (tarwe en aardappelen) en gebruikte inputs (kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen) voor alle Europese regio's. Verder is gevraagd inzicht te geven in de ontwikkeling van de bevolking, ruimtelijke claims, klimaat en energieveranderingen. Dit rapport doet daar verslag van. Hierbij wordt gebruik gemaakt van statistieken van de FAO, Eurostat en het CBS. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Eururalis-studie (toekomstig ruimtegebruik in Europa), en prognoses van het CBS, Ruimtelijk Planbureau, RIVM, FAO en de OECD. Zicht op de toekomst zal gegeven worden tot 2030-2050.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.