Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366623
Title Uitmijnen of afgraven van voormalige landbouwgronden ten behoeve van natuurontwikkeling : een studie in het kader van 'Bodemdiensten'
Author(s) Chardon, W.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1683) - 25
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landbouwgrond - bodemchemie - fosfaat - voedingsstoffen - verwijdering - natuurontwikkeling - grondverzet - agricultural land - soil chemistry - phosphate - nutrients - removal - nature development - earth moving
Categories Nature Management (General) / Soil Chemistry
Abstract In 2005 werd, in opdracht van het Ministerie van LNV, een viertal bodemdiensten verkend die de landbouw zou kunnen leveren. Het gaat om maatregelen die nodig zijn voor een bodemkwaliteit die hoger is dan de wettelijke minimumeisen. Een van de verkende maatregelen betreft het voor¬bereiden van landbouwgrond op functieverandering naar natuur, door afspraken over verschralen te maken tegen vergoeding of landbouwkundig mogen gebruiken van andere percelen die in eigendom zijn van de terreinbeheerder. Verschralen wordt wel als alternatief gezien voor afgraven. Daarbij wordt de bouwvoor van de landbouwgrond verwijderd om zoveel mogelijk organische stof en daarin vastgelegde nutriënten af te voeren. In deze studie worden voor- en nadelen besproken van afgraven en uitmijnen, teneinde voor terreinbeherende instanties de keuze tussen beide opties te verge¬makkelijken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.