Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366902
Title Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : effect van voorgenomen en potentieel aanvullende maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit voor nutriënten
Author(s) Bolt, F.J.E. van der; Boekel, E.M.P.M.; Clevering, O.A.; Dijk, W. van; Hoving, I.E.; Kselik, R.A.L.; Klein, J.J.M. de; Leenders, T.P.; Linderhof, V.G.M.; Massop, H.T.L.; Mulder, H.M.; Noij, I.G.A.M.; Os, E.A. van; Polman, N.B.P.; Renaud, L.V.; Reinhard, A.J.; Schoumans, O.F.; Walvoort, D.J.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1687) - 120
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Livestock Research
Aquatic Ecology and Water Quality Management
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
MGS
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - milieubeheer - waterkwaliteit - oppervlaktewater - nitraten - fosfaten - mestbeleid - farm management - environmental management - water quality - surface water - nitrates - phosphates - manure policy
Categories Farm Management / Water Quality
Abstract Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatregelen tot een bijdrage aan de realisatie van deze normen kunnen bijdragen. Daartoe zijn de milieueffecten van de maatregelen en zijn de directe en de directe kosten van maatregelen en maatregelpakketten berekend. Daarmee wordt een stap gezet in het kwantificeren van nutriëntenstromen om kosteneffectieve maatregelen te identificeren en selecteren voor Stroomgebiedbeheerplannen. Deze studie moet het inzicht in de relatie landgebruik, maatregelen en waterkwaliteit vergroten. Dit rapport en de achterliggende regionale resultaten moeten nu met de regionale waterbeheerders besproken worden om te identificeren waar de grootste verbeteringen mogelijk zijn en hoe deze verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, want deze studie was gericht op hoofdlijnen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.