Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367008
Title Ammoniakemissies uit de landbouw in Milieubalans 2006: uitgangspunten en berekeningen
Author(s) Hoogeveen, M.W.; Luesink, H.H.; Mokveld, L.J.; Wisman, J.H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 99) - 68
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Sector en Ondernemerschap
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) ammoniak - emissie - veehouderij - natuurbescherming - berekening - modellen - dierhouderij - mest - kunstmeststoffen - intensieve veehouderij - ammoniakemissie - ammonia - emission - livestock farming - nature conservation - calculation - models - animal husbandry - manures - fertilizers - intensive livestock farming - ammonia emission
Categories Animal Husbandry and Environment / Air Pollution
Abstract Met het oog op de Milieubalans 2006 en de emissieregistratie maakte het LEI een berekening van de ammoniakemissie over 2004, met voorlopige berekeningen over 2005. De berekeningen zijn gemaakt met het mest- en ammoniakmodel (MAM). Uitgangspunten voor de oppervlakte per gewas zijn jaarlijks afkomstig uit de CBS landbouwtelling, als ook de dieraantallen. Voor grasland is per regio (31 stuks) de mate van mesttoedieningssysteem bepaald (zijnde zodembemester, sleufkouter, sleepvoeten); dat is voor bouwland injectie, sleepvoeten, onderwerken in eén of twee gangen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.