Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367418
Title REACH en de Bio-based economy : achtergrond en consequenties
Author(s) Klerk-Engels, B. de; Es, D.S. van
Source Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group 898) - 20
Department(s) AFSG Cluster Marketing & Communicatie (FBR)Marketing & Communicatie
AFSG Biobased Products
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) milieubeleid - schadelijke stoffen - milieuwetgeving - eu regelingen - registreren - ruwe grondstoffen - biobased economy - environmental policy - noxious substances - environmental legislation - eu regulations - recording - raw materials
Categories Environmental Law / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Op 1 juni 2007 is de REACH verordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) van kracht geworden. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de veilige productie en het gebruik van stoffen in de Europese Unie verschoven naar het bedrijfsleven. De REACH verordening geldt voor zowel petrochemische als natuurlijke grondstoffen en hun derivaten, zodra deze in meer dan 1 ton/jaar worden geproduceerd of geïmporteerd door 1 producent. De REACH verordening geeft op geen enkele wijze voorrang aan (derivaten van) hernieuwbare grondstoffen, behalve dat 60 natuurlijke grondstoffen zijn vrijgesteld van registratie vanwege hun intrinsieke veilige eigenschappen. De komende jaren zullen, volgens de huidige verwachtingen, meer dan 30.000 stoffen geregistreerd moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van REACH en het opstellen van bijbehorende wetgeving ligt bij de lidstaten zelf. Het Europees Agentschap (ECHA) zal administreren, voorstellen doen en besluitvorming voorbereiden op Europees niveau over beperkingen en verbod van stoffen. Het is niet direct duidelijk welke kansen REACH biedt voor commerciële activiteiten. Bedrijven zullen dit zelf moeten inventariseren, afhankelijk van hun huidige producten en markt. Wel kan het volgende gezegd worden over mogelijke kansen: Vanaf 1-12 2008 wordt duidelijk welke stoffen geregistreerd gaan worden: voor momenteel gebruikte stoffen die niet geregistreerd gaan worden zoekt de markt wellicht een alternatief. Vanaf 2011 zal de markt vervanging zoeken voor ¿zorgwekkende stoffen¿; De REACH verordening stelt beperkingen aan de toepassing van diverse stoffen in verband met toxiciteit. In de loop van 1009-2010 worden richtlijnen verwacht m.b.t. de beperking van de toepassing van toxische en verdachte stoffen. Dit wordt geprioriteerd op basis van volume, toepassingsgebied (blootstelling) en risico. Toxische stoffen dienen zelfs verboden te worden indien aangetoond kan worden dat er (zowel technisch als economisch) haalbare alternatieven zijn. Investeringen in product-innovatie kunnen hier dus een versnellend effect hebben. Op dit moment kunnen geen concrete verwachtingen worden uitgesproken m.b.t. kansen voor bepaald type bedrijvigheid in Nederland in verband met het van kracht worden van de REACH verordening. Interviews met Nederlandse bedrijven uitgevoerd binnen dit project geven aan dat die bedrijven die momenteel actief bezig zijn met REACH zich voornamelijk beperken tot hun huidige producten pakket en huidige grondstoffen en leveranciers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.