Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367486
Title Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : effecten van gereduceerd bemesten in consumptie-aardappel op drie praktijkpercelen
Author(s) Berge, H.F.M. ten; Kroonen-Backbier, B.
Source Wageningen : PRI (BO-05-infoblad 16) - 2
Department(s) Agrosystems
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) akkerbouw - aardappelen - solanum tuberosum - stikstofmeststoffen - mestgiften - reductie - zandgronden - mineraalgehalte - milieueffect - proefvelden - nitraatuitspoeling - bemesting - vollegrondsteelt - arable farming - potatoes - nitrogen fertilizers - dressings - reduction - sandy soils - mineral content - environmental impact - experimental plots - nitrate leaching - fertilizer application - outdoor cropping
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Potatoes
Abstract Verlaging van de N bemesting leidt tot verlaging van de nitraatuitspoeling op zandgronden. Deze overweging vormt de grondslag voor de aanscherping van N-gebruiksnormen voor ‘uitspoelingsgevoelige gewassen’. In het Telers Mineraal Paraat project werden enkele toetsen bij telers uitgevoerd met het doel om de impact vast te stellen van een verlaagde N-gift (groeiseizoen 2006) op de nitraatconcentratie in grondwater [NO3], gemeten in het opvolgend voorjaar (2007). Daarnaast werden ook ‘indicatoren’ voor nitraatuitspoeling bepaald: het N-overschot op de bodembalans, en de hoeveelheid minerale N in het bodemprofiel (Nmin, 0-90 cm) in het najaar. Een tweede doel was het effect op de knolopbrengst en -sortering vast te stellen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.