Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367624
Title Herziening Landelijk Ecotopensysteem : voorstudie
Author(s) Runhaar, J.; Schaminée, J.H.J.; Hennekens, S.M.; Zelfde, M. van 't
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 551) - 74
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) vegetatie - habitats - plantenecologische groepen - milieufactoren - computer software - nederland - vegetation - plant ecological groups - environmental factors - netherlands
Categories Plant Ecology
Abstract In een voorgaande studie in samenwerking met het CML en het RIVM een toetsing uitgevoerd van de indeling in ecologische soortengroepen volgens het Landelijk (CML-)Ecotopensysteem. Hieruit kwamen een groot aantal suggesties voort voor verbetering van de indeling van soorten. Vraag was of volstaan kan worden met de herzienig van de indeling van soorten, of dat een grondiger herziening van het Landelijk Ecotopensysteem gewenst is, waarbij ook de indeling in ecotooptypen en de bijbehorende programmatuur worden gewijzigd. Nagegaan is op welke punten een verfijning van de ecotopenindeling gewenst is om het systeem beter toepasbaar te maken voor regionale en lokale studies, op welke punten wijzigingen gewenst zijn om de relaties tussen vegetatie en standplaatscondities beter te beschrijven, en welke wijzigingen in naamgeving gewenst zijn om de herkenbaarheid van de typen te vergroten. Ook is nagegaan welke aanpassingen nodig zijn in de software waarmee vegetatiegegevens geïnterpreteerd kunnen worden in termen van ecotooptypen en soortengroepen. Omdat de beschikbaarheid van gedocumenteerde en gebruikersvriendelijke software het grootste obstakel vormt voor toepassing op meer lokaal schaalniveau wordt aanbevolen eerst te beginnen met de aanpassing van de soortengroepen en de ontwikkeling van verbeterde software, en pas in een later stadium te werken aan een herziening van de onderliggende ecotopenindeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.