Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367630
Title Concurrentieanalyse biologisch uitgangsmateriaal
Author(s) Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der; Woerden, S.C. van; Munneke, F.J.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente (PPO 530127) - 38
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Scientific report
Publication year 2005
Keyword(s) biologische landbouw - zaadproductie - vermeerderingsmateriaal - certificering - zaadkeuring - organic farming - seed production - propagation materials - certification - seed certification
Categories Seed Certification, Seed Regulations
Abstract Binnen dit onderzoek is een concurrentieanalyse van de biologische sector uitgevoerd. Dit is specifiek gericht op het in kaart brengen van de invloed die het verplicht stellen van biologisch uitgangsmateriaal heeft op de concurrentiepositie van Nederlandse biologische sector. Dit is gedaan aan de hand van vier gewassen, te weten consumptieaardappelen, winterpeen, zaaiuien en trostomaten. Deze gewassen worden voor een groot deel geëxporteerd naar met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.De productie en de productkwaliteit van de gewassen blijft gelijk indien biologisch in plaats van gangbaar, niet ontsmet uitgangsmateriaal wordt gebruikt. Voor alle gewassen geldt dat de prijs van het biologische uitgangsmateriaal hoger is. Dit vertaalt zich in een hogere kostprijs voor deze gewassen indien biologisch uitgangsmateriaal wordt gebruikt. Voor aardappelen worden weinig problemen verwacht, doordat de sector hiervoor zelf initiatieven heeft genomen.De verwachting van de sector is dat bij verplicht gebruik van biologisch peen- en uienzaad in Nederland de concurrentiepositie op korte en langere termijn verslechtert.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.