Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367703
Title Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu. Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming. Deelrapport Milieu
Author(s) Linden, A.M.A. van der; Beelen, P. van; Kruijne, R.; Merkelbach, R.C.M.; Groenwold, J.G.; Vijftigschild, R.A.N.; Wal, A.J. van der; Vijver, M.G.; Snoo, G.R. de; Berg, G.A. van den; Huijsmans, J.F.M.; Gaag, D.J. van der; Boer, M. de; Kool, S.A.M. de; Kalf, D.F.
Source Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 607016001/2006) - ISBN 9069601621 - 150
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Centre Geo-information
Agrosystems
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) pesticiden - milieueffect - waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - waterkwaliteit - oppervlaktewater - drinkwater - gewasbescherming - kaderrichtlijn water - waterwinning - pesticides - environmental impact - water pollution - pollution control - water quality - surface water - drinking water - plant protection - water framework directive - water catchment
Categories Environmental Protection / Water Quality / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening, beide ten opzichte van 1998. Tussentijdse doelstellingen voor 2005 zijn respectievelijk 75% en 50%. De berekende vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater als gevolg van drift is 86%. Verplichte driftreducerende maatregelen en, in mindere mate, het van de markt halen van een aantal stoffen leverden de belangrijkste bijdragen aan deze vermindering. Concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater lieten in het algemeen een dalende trend zien, maar nog steeds worden stoffen aangetroffen boven maximaal toelaatbare concentraties. Het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening daalde van 33 naar 27, waarmee de tussentijdse doelstelling niet werd gehaald. Hiervoor zijn gebruik buiten de landbouw en aanvoer vanuit het buitenland gedeeltelijk verantwoordelijk. Het aantal normoverschrijdingen op de innamepunten daalde wel met ongeveer 70%. Demonstratieprojecten geven aan dat een verdere vermindering van de milieubelasting mogelijk is. Daarvoor moeten gewasbeschermingsstrategieën en management op de bedrijven worden aangepast. Om dit te bereiken is een brede verspreiding van de opgedane kennis noodzakelijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.