Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367727
Title Bodemkundig-hydrologisch onderzoek van de deelgebieden Scheerwolde en Oldemarkt in het strategisch groenproject Noordwest-Overijssel : bodemgesteldheid en waterhuishouding
Author(s) Stoffelsen, G.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1684) - 133
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bodemkarteringen - kaarten - veengronden - zandgronden - grondwater - noordwest-overijssel - soil surveys - maps - peat soils - sandy soils - groundwater
Categories Soil Classification
Abstract Voor de deelgebieden Scheerwolde en Oldemarkt is een onderzoek uitgevoerd naar de bodemgesteldheid. De gebieden bestaan uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. In het deelgebied Oldemarkt hebben we vooral te maken met dekzandgronden op een keileemondergrond, met ontgonnen veengronden en langs de Linde met kleigronden en klei op veengronden. Het deelgebied Scheerwolde bestaat, voor wat het gebied ten zuiden van het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl betreft, nagenoeg geheel uit veenontginningsgronden. We hebben de gronden ingedeeld volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De waterbeheersing in dit gebied varieert van onvoldoende tot goed. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op bodem- en grondwatertrappenkaarten (schaal 1 : 10.000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek worden onder meer gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden en voor de vertaling naar een gebiedsdekkende ruilklassenkaart
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.