Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367735
Title Duurzaam bodemgebruik : inzichten en aanbevelingen
Author(s) Smit, A.; Zwart, K.B.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1544.2) - 39
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landbouwgrond - bodembescherming - duurzaamheid (sustainability) - landgebruik - richtlijnen (guidelines) - agricultural land - soil conservation - sustainability - land use - guidelines
Categories Land degradation & Land conservation
Abstract Dit boekje geeft inzicht in welke actoren een rol spelen of kunnen spelen in een proces richting een meer duurzaam bodemgebruik en welke sleutelfactoren daarbij van belang zijn. De betrokken actoren zijn zich onvoldoende bewust dat de bodem kan worden gebruikt om waterkwaliteit, voedselkwaliteit of landschapskwaliteit te realiseren. De kansen die de bodem biedt worden daardoor niet goed onderkend en slecht benut. Het is van belang om nieuwe kennis te ontwikkelen over hoe duurzaam bodemgebruik kan bijdragen aan de oplossing van dringende maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, voedselproductie of energievoorziening. Daarnaast is het nodig om die kennis te vertalen naar concrete handelingen, die inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering. In het proces richting duurzaam bodemgebruik kan de overheid verschillende rollen vervullen. Als het proces loopt, zoals in veel agroproductieketens en ook bij enkele voorbeeldprojecten rond waterkwaliteit, kan de overheid op punten te hulp schieten. Echter, als het proces niet op gang komt, kan de overheid als aanjager optreden, bijvoorbeeld door regelgeving. Projecten, waarin het proces op een goede manier op gang komt, kunnen als voorbeeld dienen en moeten daarom meer worden ‘geëtaleerd’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.