Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368039
Title Verkenning van de mogelijkheden om geostatistische methoden toe te passen t.b.v. de beoordeling van de staat van instandhouding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn : Rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)
Author(s) Kleunen, A. van; Sierdsema, H.; Foppen, R.P.B.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1494) - 94
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) habitats - vogels - statistiek - beoordeling - methodologie - richtlijnen (directives) - natuurbescherming - habitatrichtlijn - geostatistiek - birds - statistics - assessment - methodology - directives - nature conservation - habitats directive - geostatistics
Categories Nature Conservation
Abstract In dit rapport wordt een methode gepresenteerd om op basis van niet volledig landsdekkende verspreidingskaarten toch een uitspraak te kunnen doen op de kans op voorkomen van een soort in een Nederlands kilometerhok. Deze geostatistische methode wordt getoetst met behulp van zes beschermde soorten: drijvende waterweegbree, gestreepte waterroofkever, bittervoorn, peolkikker, noordse woelmuis en nachtzwaluw. In dit WOT project is samengewerkt met VOFF, FLORON, Vlinderstichting, RAVON, SOVON, VZZ en BLWG
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.