Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368115
Title Abiotische randvoorwaarden en natuurdoelen in kunstmatige wateren. Deel 1: Gebufferde laagveensloten
Author(s) Keizer-Vlek, H.E.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1716) - 104
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) sloten - laagveengebieden - oppervlaktewater - ecologie - monitoring - zoetwatervissen - vissen - fauna - benthos - aquatische gemeenschappen - waterorganismen - kaderrichtlijn water - aquatische ecologie - macrofauna - ditches - fens - surface water - ecology - freshwater fishes - fishes - aquatic communities - aquatic organisms - water framework directive - aquatic ecology
Categories Freshwater Ecology
Abstract Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) van ‘Gebufferde laagveensloten’. Meetgegevens van de 11 ‘best beschikbare’ locaties zijn voor dit doel geanalyseerd. De resultaten geven aan dat de biologische kwaliteitselementen op minstens zeven van de 11 slootlocaties voldoen aan het GEP. Gebleken is dat een overschrijding van de KRW referentiewaarde voor één abiotische variabele niet direct hoeft te leiden tot een lager ecologische potentieel van de aquatische levensgemeenschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.