Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368931
Title Ruimtelijke dynamiek van weidevogelpopulaties in relatie tot de kwaliteit van de broedhabitat. Welke factoren beïnvloeden de vestiging van weidevogels?
Author(s) Kleijn, D.; Berendse, F.; Verhulst, J.; Roodbergen, M.; Klok, T.C.; Veer, R. van 't
Source Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Alterra-rapport nr. 1579) - 37
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
Centre for Ecosystem Studies
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) vogels - broedvogels - habitats - ruimtelijke verdeling - weidevogels - natuurbeleid - birds - breeding birds - spatial distribution - grassland birds - nature conservation policy
Categories Aves / Nature Management (General)
Abstract Recent onderzoek toonde aan dat percelen met een uitgestelde maaidatum geen hogere dichtheden weidevogels herbergen dan gangbaar, vroeg gemaaide percelen. Deze resultaten zijn moeilijk te verklaren aan de hand van bestaande kennis over ruimtelijke dynamiek en nestplaatskeuze van weidevogels. Deze studie heeft tot doel vast te stellen of de nestplaatsen van weidevogels ruimtelijke geassocieerd zijn met één of meerdere omgevingsvariabelen in de vestigingsfase. Voor de grutto werd daarnaast nog gekeken of de aanleg van plas-dras percelen leidt tot een verhoging van het aantal broedparen in de nabijheid van deze percelen en wat de invloedssfeer is van deze percelen (waar broeden de grutto’s die gebruik maken van een plas-dras perceel?).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.