Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368933
Title Voorstel bouwstenen nieuwe weidevogelpakketten agrarisch natuurbeheer in een notendop : wat regelen we in Nederland, wat in Brussel?
Author(s) Melman, T.C.P.; Boel, P. van de; Dijkstra, J.; Oosterveld, E.B.; Paassen, A. van; Schotman, A.G.M.; Terwan, P.; Veer, R. van 't
Source Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport / DK nr. 2008/098) - 31
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) vogels - bescherming - nederland - wetgeving - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - birds - protection - netherlands - legislation - grassland birds - agri-environment schemes
Categories Wildlife Conservation and Management / Aves
Abstract In opdracht van directie Kennis van het ministerie van LNV is een voorstel ontwikkeld voor bouwstenen voor nieuwe pakketten weidevogelbeheer. De doelstellingen worden per gebiedsplan vastgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij provincies en Rijk, die daarvoor desgewenst een gebiedscommissie in het leven kunnen roepen. Het minimum dat altijd (in alle gebiedsplannen) geldt is: 35 bp /100 ha, bestaande uit één of meer van de volgende soorten: Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, Wulp, Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, Graspieper, Gele kwikstaart, Kievit, Scholekster. Per gebied kan deze doelstelling nader worden gefocust op één of meerdere van bovengenoemde soorten en/of naar boven worden bijgesteld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.