Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369170
Title Risico's van zware metalen in sediment in het natuurontwikkelingsgebied in de Logtse Baan
Author(s) Sival, F.P.; Rietra, R.P.J.J.; Riksen, M.J.P.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1605) - 28
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Sub-department of Soil Quality
Land Degradation and Development
PE&RC
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bodemchemie - zware metalen - sediment - natuurontwikkeling - grote grazers - ecotoxicologie - noord-brabant - natuurgebieden - soil chemistry - heavy metals - nature development - large herbivores - ecotoxicology - natural areas
Categories Soil Chemistry / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In het Beerzedal in het natuurontwikkelingsgebied de Logtse Baan komen sterk verhoogde gehalten aan zink, koper en in mindere mate cadmium, nikkel en arseen in het sediment voor tov de gehalten in de bodem. Het gebied is door Natuurmonumenten aangewezen als gebied voor grote grazers. Door de hoge gehalten in de bodem is het niet duidelijk of de kwaliteit van het gras wel voldoet aan wettelijke normen voor veevoer. Belangrijk om op te merken is dat koper en nikkel nutriënten zijn die alleen bij hoge gehalten ongewenste stoffen zijn. Onbekend is in hoeverre de aangetroffen gehalten van sedimentmonsters in andere beken en of dit alles problematisch is. Op basis van nader onderzoek zou bepaald kunnen worden in hoeverre de huidige en toekomstige situatie (met meer sediment) leidt tot ongewenste situaties. In enkele grond- en sedimentmonsters zijn relatief hoge cadmiumgehalten aangetroffen (4 tot 9 mg.kg-1 in de jaren 2004-2006). In geen van de grasmonsters zijn echter nog hoge cadmiumgehalten aangetroffen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.