Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369798
Title Pilotstudie naar het terreingebruik door Smienten in relatie tot de ligging van slaapplaatsen : onderzoek naar methoden waaronder telemetrie, in nationaal landschap Laag Holland en geplaatst in perspectief van aantalontwikkeling, verspreiding en foerageergedrag
Author(s) Muskens, G.J.D.M.; Kats, R.J.M. van; Tanger, D.; Witteveldt, M.; Stumpel, A.H.P.; Bommel, F.P.J. van
Source Wageningen : Alterra - 41
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) vogels - inventarisaties - watervogels - populatiedynamica - verspreiding - monitoring - nationale landschappen - noord-holland - birds - inventories - waterfowl - population dynamics - dispersal - national landscapes
Categories Aves
Abstract Om te bepalen welke gebieden in Noord-Holland in aanmerking komen voor de opvang van overwinterende Smienten is aanvullende kennis omtrent het ruimtegebruik benodigd. Essentieel hierbij is de vraag wat het foerageergedrag van de Smienten is en wat hun (nachtelijke) actieradius bedraagt. Hiervoor is onderzoek verricht naar, enerzijds de verspreiding en aantalsontwikkeling van Smienten in het Nationaal Landschap Laag-Holland. Anderzijds is onderzoek gedaan naar de actieradius van gezenderde Smienten in Polder de Zeevang
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.