Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369803
Title Predatie bij weidevogels : op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand, uitgebreide samenvatting
Author(s) Teunissen, W.; Schekkerman, H.; Willems, F.
Source Beek-Ubbergen : SOVON Vogelonderzoek Nederland (Alterra-rapport 1292 samenvatting) - 24
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) vogels - populaties - predatie - predatoren - nestelen - nederland - weidevogels - birds - populations - predation - predators - nesting - netherlands - grassland birds
Categories Aves / Population Ecology
Abstract Weidevogels zijn in de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Dit proces lijkt zich de laatste jaren zelfs nog te versnellen. Oorzaken voor deze negatieve ontwikkeling worden vooral gezocht in verlies van geschikt broedgebied voor weidevogels en de voortgaande intensivering van het agrarisch landgebruik. Daarnaast wordt predatie van legsels en kuikens de laatste jaren steeds vaker als probleem genoemd; volgens sommigen is het zelfs de hoofdoorzaak van de afnemende weidevogelpopulaties. Meningen daarover lopen echter zeer uiteen. SOVON, Alterra en Landschapsbeheer Nederland hebben daarom gezamenlijk een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het effect van predatie op de weidevogelpopulaties
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.