Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369818
Title De invloed van veranderingen in bodemeigenschappen op de blootstelling van hogere organismen aan verontreinigingen : Effecten van inrichting, beheer en veranderend landgebruik
Author(s) Brink, N.G.M. van den; Bonten, L.T.C.; Römkens, P.F.A.M.; Pol, J. van de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1556) - 63
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bodemchemie - zware metalen - bodemgeschiktheid - ecotoxicologie - soil chemistry - heavy metals - soil suitability - ecotoxicology
Categories Soil Chemistry / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Opname van verontreinigingen door bodemorganismen en planten is mede afhankelijk van de bodemeigenschappen die de beschikbaarheid van de verontreinigingen bepalen, zoals bijvoorbeeld pH en organisch stofgehalte. In het huidige rapport wordt beschouwd in hoeverre bodemeigenschappen ook bepalend zijn voor verdere doorvergiftiging naar hogere organismen. Op basis van veldgegevens, literatuur en modelontwikkeling kan worden geconcludeerd dat de opname van zware metalen door hogere organismen als gevolg van accumulatie in de voedselketen, ook beïnvloed wordt door bodemeigenschappen. Risico’s voor hogere organismen worden daarmee niet alleen bepaald door de totaal gehaltes van verontreinigingen in de bodem, maar ook door de beschikbaarheid ervan. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de autonome ontwikkeling van bodems op termijn tot een verandering van de risico’s van verontreinigingen voor hogere organismen kunnen leiden. Daarnaast is het zo dat maatregelen die bodemeigenschappen veranderen, bijvoorbeeld in het kader van natuurontwikkeling, indirect, en mogelijk onbedoeld, na uitvoering ook tot verandering van de risico’s van verontreinigingen kunnen leiden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.