Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369906
Title IMpact EU-gewasbeschermingsverordening : economische impact van de voorgestelde cut-off criteria voor een aantal Nederlandse gewassen
Author(s) Spruijt, J.; Spoorenberg, P.M.; Vermeulen, T.; Beerling, E.A.M.; Roelofs, P.F.M.M.; Heijerman-Peppelman, G.; Smit, B.; Veen, H.B. van der; Meer, R. van der; Helming, J.F.M.; Bunte, F.H.J.; Tijink, F.G.J.; Galen, M.A. van
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt (PPO-AGV / Rapport ) - 149
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Applied Plant Research, Fruit Research Unit
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) pesticiden - wetgeving - aardappelen - pootaardappelen - uien - wintertarwe - suikerbieten - snijbloemen - rozen - chrysanten - tomaten - komkommers - tulpen - bloembollen - houtachtige planten als sierplanten - appels - nederland - toelating van bestrijdingsmiddelen - pesticides - legislation - potatoes - seed potatoes - onions - winter wheat - sugarbeet - cut flowers - roses - chrysanthemums - tomatoes - cucumbers - tulips - ornamental bulbs - ornamental woody plants - apples - netherlands - authorisation of pesticides
Categories Chemical Control
Abstract In het voorstel van de Raad van ministers en de Europese Commissie voor een nieuwe Gewasbeschermingsverordening (Gemeenschappelijk Standpunt) worden de criteria voor goedkeuring van stoffen niet langer alleen op risico gebaseerd. Ook de intrinsieke carcinogene, mutagene, reprotoxische (CMR) en hormoonverstorende (ED: Endocriene disruptie) stofeigenschappen (cut-off criteria) bepalen of een middel toegelaten wordt. Het Europees Parlement heeft in het najaar van 2007 na eerste lezing een positie ingenomen waarbij veel meer actieve stoffen in de EU gaan verdwijnen. Het gaat hier om het ‘EP- cut-off’ scenario (de Parlementspositie na eerste lezing) en het ‘EC-CMR/ED’ scenario (het Gemeenschappelijk Standpunt van Commissie en Raad). Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en het Landbouw Economisch Instituut (LEI), onderdelen van Wageningen UR, hebben in augustus en september 2008 een studie uitgevoerd naar de economische impact van deze twee scenario’s van de nieuwe EU Gewasbeschermingsverordening voor Nederland. Dit in opdracht van LTO-Nederland en gefinancierd door Productschap Tuinbouw en Productschap Akkerbouw. Het onderzoek beperkt zich tot de belangrijkste gewassen in de verschillende sectoren. Er is gekozen voor de gewassen consumptieaardappelen, pootaardappelen, zaaiui, wintertarwe, suikerbieten, spruitkool, chrysant, roos, tomaat, komkommer, tulp (bollenteelt), sierheesters en appel. De weergegeven economische gevolgen zijn gebaseerd op inschattingen door experts (expert-judgement) binnen Wageningen UR en het IRS.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.