Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370824
Title Hoog peil niet altijd gunstig voor milieu
Author(s) Alblas, J.; Clevering, O.A.
Source Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)7. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) irrigatie - ondergrondse irrigatie - landbouw met irrigatie - plant-water relaties - waterbescherming - grondwater - grondwaterstand - infiltratie - akkerbouw - plantenvoeding - opbrengsten - gewasopbrengst - voedingsstoffenbeschikbaarheid - uitspoelen - verliezen uit de bodem - grondwaterverontreiniging - bodemwaterregimes - waterstand - bemesting - irrigation - subsurface irrigation - irrigated farming - plant water relations - water conservation - groundwater - groundwater level - infiltration - arable farming - plant nutrition - yields - crop yield - nutrient availability - leaching - losses from soil - groundwater pollution - soil water regimes - water level - fertilizer application
Categories Cultivation, Cultural Methods / Agrohydrology
Abstract PPO onderzocht de voor- en nadelen van waterconservering door in het zuidoostelijk zandgebied (Vredepeel en Veulen) twee akkerbouwpercelen in te richten met een hoog en een laag grondwaterpeil. Het verhoogde peil werd bereikt door infiltratie van slootwater via stuwen en ondiep gelegen drains. Bij het hoge peil hoeft niet beregend te worden en blijken er geen lagere opbrengsten te zijn voor de verschillende gewassen (aardappel, conservenerwt, waspeen, suikerbieten, stamslabonen), mits volgens advies bemest wordt; bij bemesting beneden het advies kan de stikstofvoorziening beperkend zijn. Voordeel van peilverhoging is dat de nitraatuitspoeling minder is; wel is er meer fosfaatuitspoeling
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.