Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371877
Title Energie voor verandering: Op zoek naar veranderrichtingen en interventiestrategieën met participatie van doelgroep en uitvoerende organisaties
Author(s) Naaldenberg, J.; Vaandrager, L.; Lezwijn, J.; Wagemakers, A.
Source In: 9e Nationaal Gerontologiecongres 'Langer leven in de Nederlandse samenleving: De nationale uitdaging', Ede, The Netherlands, 3 October 2008. - - p. XIV - XIV.
Event 9e Nationaal Gerontologiecongres 'Langer leven in de Nederlandse samenleving: De nationale uitdaging', 2008-10-03/2008-10-03
Department(s) Health and Society
Sociology of Consumption and Households
MGS
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2008
Abstract DOEL: Het in kaart brengen van gezondheidsproblemen bij ouderen door middel van kwantitatieve monitors geeft weinig informatie over de achtergrond en het ontstaan van deze problemen en mogelijke veranderrichtingen. Door de doelgroep en intermediaire organisaties te betrekken bij onderzoek kan meer inzicht worden verkregen in de achtergrond van de gezondheidssituatie. Ook wordt duidelijk waar organisaties en de ouderen zelf knelpunten ervaren en waar ¿energie voor verandering¿ aanwezig is. Dit onderzoek wil door middel van kwalitatieve interviews meer inzicht krijgen in de achtergrond van gezondheidssituaties en mogelijke veranderrichtingen in de drie interventie gemeenten van AGORA (Epe, Zutphen en Berkelland). METHODE: Met behulp van soft system methodieken zijn ouderen, organisaties en beleidsmakers in de interventiegemeenten geïnterviewd. De interviews zijn volledig uitgeschreven en geanalyseerd met behulp van het visual qualitative data analysis programma ATLAS. RESULTATEN: In drie gemeenten zijn 78 ouderen (in 3 leeftijdsgroepen: 55-64; 65-74; 75->), 31 medewerkers van organisaties zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningstichtingen en huisartsen. Daarnaast zijn 13 beleidsmedewerkers van verschillende beleidsterreinen geïnterviewd. Uit de analyses van deze gesprekken komen verschillende veranderrichtingen naar voren op basis waarvan bestaande en nieuwe interventies ingezet kunnen worden. Betere aansluiting op de doelgroep, verbeteren van communicatie, integrale aanpak en een positieve benadering van ouder worden zijn hiervan voorbeelden. DISCUSSIE: De combinatie van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve gegevens geven een integraal beeld van belangrijke gezondheidsproblemen, achtergrondkenmerken en mogelijkheden voor verandering. Deze informatie is nodig om interventies optimaal in te zetten. Door deze manier van werken worden niet alleen problemen geïnventariseerd maar wordt tegelijkertijd gezocht naar wenselijke omstandigheden. Het combineren van deze gegevens in de praktijk is niet altijd even makkelijk en voor de hand liggend. Meer ervaring met het op deze manier werken is dan ook wenselijk. Het verzamelen van gegevens alleen is ook niet voldoende om actieve participatie van de verschillende betrokkenen te bereiken. Hiervoor moet ook in vervolgstappen rekening worden gehouden met de inbreng van alle partijen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.