Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372854
Title Kennis over de effecten van EU-beleid op natuur en landschap
Author(s) Smits, M.J.W.; Bogaardt, M.J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 112) - 89
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - milieubeheer - overheidsbeleid - onderzoek - eu regelingen - richtlijnen (directives) - nitraat - nitraatmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - belgië - noordrijn-westfalen - engeland - nederland - internationale vergelijkingen - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - vlaanderen - cap - environmental management - government policy - research - eu regulations - directives - nitrate - nitrate fertilizers - farm management - belgium - north rhine-westphalia - england - netherlands - international comparisons - agriculture and environment - agri-environment schemes - flanders
Categories Environmental Management (General) / Nature Management (General) / Farm Management
Abstract Doel van het onderzoek is een actueel overzicht te geven van de beschikbare kennis van 1. effecten van de uitvoering van landbouwmilieumaatregelen, 2. de Nitraatrichtlijn, en 3. de overgang naar bedrijfstoeslagen, op natuur en landschap. Daarbij zal de wisselwerking tussen beleid en onderzoek aan de orde komen. We richten ons op de gepubliceerde kennis (literatuuronderzoek dus) die momenteel aanwezig is bij betrokken kennisinstellingen in Nederland, Engeland, Vlaanderen (België) en Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Daarbij gaat het om de vragen: Welke kennis is er in ons omliggende landen wat betreft de drie thema's; en wat kunnen we leren van een vergelijking tussen de kennisontwikkeling in Nederland en die in de ons omliggende landen? Het LEI komt met een vergelijkende analyse
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.