Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 379247
Title Actualisatie Onderbouwing Derogatie 2009
Author(s) Schröder, J.J.; Velthof, G.L.; Aarts, H.F.M.; Middelkoop, J.C. van; Willems, W.J.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu - 16
Department(s) Agrosystems
Soil Science Centre
Livestock Research
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) dierlijke meststoffen - mest - stikstofmeststoffen - overheidsbeleid - eu regelingen - toepassingen - nederland - bemesting - mestbeleid - animal manures - manures - nitrogen fertilizers - government policy - eu regulations - applications - netherlands - fertilizer application - manure policy
Categories Environmental Policy / Animal Husbandry and Environment / Manure treatment
Abstract In de nazomer van 2005 heeft de Europese Commissie aan Nederland een derogatie toegekend. Daarmee is een ruimer gebruik van dierlijke mest mogelijk op melkveebedrijven gedurende de periode 2006-2009. Deze toekenning vond plaats op basis van een onderbouwing die, onder meer, stoelde op onderzoek van Schröder et al. (2005) en Aarts et al. (2005). Beide studies deden aannames ten aanzien van, bijvoorbeeld, de mate waarin (1) evenwicht heerst tussen mineralisatie en vastlegging van stikstof (N) in de bodem, (2) proefveldresultaten representatief zijn voor de praktijk, (3) weersomstandigheden representatief zijn voor de lange termijn, (4) relaties tussen bodemoverschot en nitraatconcentraties geldig zijn over een breed traject van overschotniveaus, en (5) jaarlijkse schommelingen van de nitraatconcentratie mogen worden uitgemiddeld in de tijd. Om met ingang van 2010 opnieuw een derogatie te krijgen, zal Nederland in de loop van 2009 een geactualiseerde wetenschappelijke onderbouwing moeten aanleveren. Deze moet behalve ‘Nitraatrichtlijn proof’, ook ‘Kaderrichtlijn Water proof’ zijn. Het ministerie van LNV heeft aan de CDM gevraagd om in kaart te brengen welke aannames een nadere toets behoeven en tijdig aan te geven welke data hiervoor de komende jaren verzameld dienen te worden. De CDM heeft aan de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen (WOG) gevraagd om deze inventarisatie uit te voeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.